Dogo Residenz für Neue Kunst Dogo Dogo Dogo Programme Dogo Dogo Selection Dogo Dogo Dogo Dogo Principles Dogo Dogo Dogo Dogo Partnerships Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Infrastructure Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Media Dogo Dogo Dogo Dogo Instagram Dogo Dogo Mail Dogo Dogo Team Dogo Dogo Dogo Archive Dogo Dogo Conditions Dogo Dogo Publications Dogo Dogo Dogo Newsletter Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Mission Statement Dogo Dogo Dogo Imprint Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo Dogo deutsch 

Team

close

Co-direction

Hanes Sturzenegger, Maura Kressig, Sirkka Ammann, Marcel Hörler